Sollihøgda

Flyfoto av Sollihøgda tatt på 1960-tallet. Foto: Fjellanger-Widerøe / Buskerud fylkesfotoarkiv  Sollihøgda ligger i to kommuner, både Bærum og Hole. Så da ligger Sollihøgda i to fylker også. For Bærum ligger i Akershus fylke og Hole ligger i Buskerud. Før var det skole på Sollihøgda. Men det er det ikke nå lenger. Skolen ble nedlagt… Fortsett å lese Sollihøgda

Sundvollen oppvekstsenter

Sundvollen oppvekstsenter er både skole og barnehage. Derfor heter det verken skole eller barnehage, men oppvekstsenter.     Oppvekstsenteret ligger egentlig ikke nede i Sundvollen. Det ligger lenger opp, der Krokkleiva begynner. Men det heter jo Sundvollen oppvekstsenter for det.     Det er barneskole der, barnehage og SFO (skole-fritidsordning).     På skolen er… Fortsett å lese Sundvollen oppvekstsenter

Sundvollen

  Sundvollen er både en gård og et tettsted i Hole.   Før ble gården kalt Kroksundvollen, for den ligger ved Kroksundet. Men det ble så langt å si, så nå sier vi bare Sundvollen.   I Sundvollen har de barnehage, en bensinstasjon og et stort hotell og en ny butikk. Det er mange hus… Fortsett å lese Sundvollen

Sollihøgda

Flyfoto av Sollihøgda tatt på 1960-tallet. Foto: Fjellanger-Widerøe / Buskerud fylkesfotoarkiv   Sollihøgda ligger i to kommuner, både Bærum og Hole. Så da ligger Sollihøgda i to fylker også. For Bærum ligger i Akershus fylke og Hole ligger i Buskerud. Før var det skole på Sollihøgda. Men det er det ikke nå lenger. Skolen ble… Fortsett å lese Sollihøgda

Ringeriksporten

  Ringeriksporten er porten til Ringerike når vi kommer langs E16 fra øst. Foto: Olav Norheim    Når du kjører mot Ringerike fra øst, og kommer til Sollihøgda, da går det ei lita bru over veien. «Ringeriksporten» står det på den brua. Så Ringeriksporten er jo egentlig ikke noen port, men rett og slett ei gangbru.… Fortsett å lese Ringeriksporten

Kongens utsikt

  Tre menn nyter utsikten. Bildet er tatt tidlig på 1900-tallet. Foto: Hole bildearkiv    Kongens utsikt er et utkikks-punkt et stykke øst for Krokkleiva i Hole. Stedet har fått navn etter en kongs som het Karl Johan. Han var konge i Norge og Sverige. Mellom 1814 og 1905 hadde Norge og Sverige konge sammen.  … Fortsett å lese Kongens utsikt

Hole

Våningshuset i Hole prestegård. Vi ser bl.a. sokneprest Lund og hans kone. Mannen med hesten er prestens rådsdreng, Nils Øgarden. Bildet er tatt ca. 1860. Foto: Hole bygdearkiv    Hole er en kommune, men navnet Hole er mye eldre enn kommunen.   For mange hundre år siden var Hole navnet på en gård. Navnet betyr… Fortsett å lese Hole

Sundøya

Sundøya med restaurant. Bildet er tatt i 1963. Foto: Hole bygdearkiv    Veien mellom Oslo og Bergen går tvers over Sundøya. Det er ikke lett å se at Sundøya er ei øy om vi går, sykler eller kjører med bil over den.   Sundøya ligger i sundet mellom Kroksund og Sundvollen i Hole. Fram til… Fortsett å lese Sundøya

Statoilstranda på Vik

  Nedenfor bensinstasjonen Cirkle K på Vik i Hole ligger det ei fin strand. Statoilstranda er det mange som kaller den stranda. Hvorfor det?   Jo nemlig: Før het bensinstasjonen Statoil. Men så skifta den navn til Cirkle K. Men stranda skifta jo ikke navn for det.   Det var lærerne på Vik skole som begynte… Fortsett å lese Statoilstranda på Vik